Organizers

logo_tek_yesil tbv_k logo_buyuk (2) tovak_k
İstanbul University Turkish Informatics Foundation Ministry of Education Turkey Community Services Foundation Informatics Association of Turkey